หน้าแรก

คำอธิบายรายวิชา
           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล รูปแบบของโปรแกรม โครงสร้างของโปรแกรมและไวยากรณ์ด้านฐานข้อมูล คำสั่งต่างๆในโปรแกรมด้านฐานข้อมูล  การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลภาษาใดภาษาหนึ่ง

จุดประสงค์รายวิชา
       1. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ และออกแบบฐานข้อมูล
       2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล
       3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล
      4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม โครงสร้างของโปรแกรมและไวยากรณ์ด้านฐานข้อมูล
      5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งต่างๆในโปรแกรมด้านฐานข้อมูล
     6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลภาษาใดภาษาหนึ่ง

สมรรถนะรายวิชา
1. อธิบายการใช้โปรแกรมพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง

2. สามารถปฏิบัติการพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น